Zamestnanci

Viac informáci Vám poskytne naše personálne oddelenie.
 +421 53 418 23 10       a.pagacova@mpc.sk

  • Bezečnosť a ochrana zdravia pri práci

  • Životné prostredie

Pravidelnou kontrolnou činnosťou na úseku BOZP a odstraňovaním zistených nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.